Menu Zamknij

II st. / 1 rok II sem.

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO

MIASTO IDEALNE

KWARTAŁ ZABUDOWY MIEJSKIEJ

KONTEKSTY BLISKIE I DALEKIE


KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO


PROJEKTOWANIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWNIE ŚRÓDMIEJSKIEJ
STOPIEŃ – 2 • ROK – 1 • SEMESTR – 2 • 2023/2024
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI


dr arch. Przemysław Bigaj; dr arch. Marek Początko

Kraków, październik 2023


Koordynator organizacyjny: dr inż. arch. Przemysław Bigaj


OCENA KOŃCOWA – 25.01.2024 (CZWARTEK) G. 10:00, SALA 103, BUDYNEK WA UL. WARSZAWSKA 24.

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Plan sytuacyjny miasta idealnego 1:1000,

2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się) 1:100,

3. Przekrój 1:100,

4. Detal 1:20,

5. Elewacje 1:100 (zewnętrzne, wewnętrzne – widok w połączeniu z przekrojami),

6. Rysunek aksonometryczny 1:100,

Rysunek perspektywiczny (perspektywa odręczna),

6. Teczka: esej, opis techniczny + archiwizacja projektu na a3

+ewentualne opracowania dodatkowe

SPOSÓB PREZENTACJI:

Wersja drukowana ! format plansz 70cmx70cm w kolejności zgodnie z podanym zakresem

Całość złożyć w teczce 70 x 70 cm z tabelką informującą na okładkach teczki z projektem i teczki z opisem

PB / MP oznaczenie grupy projektowej na tabelce:

PB – dr arch. Przemysław Bigaj

MP – dr arch. Marek Początko

Całość opracowania należy oddać bezpośrednio prowadzącemu 25.01.2024 o godz. 10:00.


PRZEDMIOT NAUCZANIA
Przedmiotem nauczania jest projektowanie architektoniczno–urbanistyczne zabudowy mieszkaniowej w za-kresie:

  • kształtowania domu wielorodzinnego, o podstawowej funkcji mieszkaniowej, w określonych warunkach przestrzennych miasta;
  • rozwiązań funkcjonalnych – mieszkania, budynku, jego otoczenia;
  • kompozycji architektonicznej domu wielorodzinnego w mieście;
  • metody projektowania;
  • zastosowania rozwiązań technicznych w skali architektonicznej i urbanistycznej;
  • prezentacji i opracowania projektu architektonicznego i urbanistycznego;
  • teoretycznego uzasadnienia koncepcji urbanistycznej i architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.

TEMAT
Zadaniem ćwiczenia semestralnego jest zaprojektowanie zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na wskazanej lokalizacji w Krakowie wraz z częścią usługową i rekreacyjną. Na dostarczonym podkładzie przedstawiono obowiązujące linie zabudowy ograniczające projektowany zespół. Teren zespołu mieszkaniowego znajduje się w Krakowie, poza strefą oddziaływania architektury historycznej. Lokalizacja jest pretekstem dla poszukiwań rozwiązań modelowych.
Kształt projektowanego miejsca, forma architektoniczna budynków, szczegółowy program funkcjonalny jest częścią zadania projektowego. Ilość kondygnacji budynku: 4–5, wyjątkowo więcej (w uzasadnionych przypadkach).

ZAGADNIENIA ĆWICZENIA PROJEKTOWEGO
– Przyjęcie jako podstawy kompozycji miasta elementów:
kwartału zabudowy, ulicy, placu, parku;
– Praca na wyznaczonej, modularnej siatce urbanistycznej;
– Zaprojektowanie kompozycji budynków mieszkalnych
w dowolnym systemie zabudowy;
– Zaproponowanie kompozycji budynków usługowych
– Zaprojektowanie budynku, domu mieszkalnego, wybranego elementu kompozycji urbanistycznej;
– Zaprojektowanie otoczenia budynków – dojść i dojazdów,
dziedzińca, ogrodu;
– Zaprojektowanie 3 rodzajów mieszkań o powierzchniach
przedstawionych poniżej:
· 60 m²,…………………………….mieszkanie 2 pokojowe,
· 90 m²,…………………………….mieszkanie 3 pokojowe,
· 120 m², ……………………….mieszkanie 3-4 pokojowe;
– Przyjęcie jako podstawy kompozycji architektonicznej
siatki modularnej o wymiarze 120 x 120 cm;
– Istnieje możliwość zaprojektowania w poziomie parteru
lokali usługowych lub handlowych;
– Zaprojektowanie hallu wejściowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi;
– Zaprojektowanie prostego systemu konstrukcyjnego
i instalacyjnego budynku;
– Zaprojektowanie systemu usuwania odpadków z budynku;
– Zaprojektowanie miejsc parkowania samochodów; 1-2
miejsce na mieszkanie; co najmniej połowa w garażach
podziemnych.
– projekt budynku powinien zawierać przykładowe
mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Plan sytuacyjny z cieniami budynków, skala 1:500. Plan winien zawierać elementy projektowane oraz te, zawarte na dostarczonym podkładzie (za wyłączeniem pokazanych linii uzupełniających i wymiarów pomocniczych). Zakres opracowania zgodnie z załączonym rysunkiem.
2. Plany wszystkich kondygnacji wybranego budynku (nie powtarzających się), skala 1:100. Plan parteru powinien obejmować również najbliższe otoczenie budynku. Należy rysować siatkę modularną.
3. Charakterystyczny przekrój pionowy budynku wraz z elewacją od strony wewnętrznej, skala 1:100.
4. Detal – przekrój pionowy przez ścianę zewnętrzną, wraz z opisem warstw poszczególnych prze­gród, skala 1:20. Opis prostym liternictwem: czcionka arial regular, wysokość 0,3cm; na oddzielnej planszy.
5. Elewacje od strony ul. Pawiej i ul. Ogrodowej, skala 1:100.
6. Rysunek aksonometryczny budynku (z góry) pokazujący narożnik ulic Pawiej i Ogrodowej od strony zewnętrznej, skala 1:100. Rysunek winien prezentować rozwiązania przestrzenne. Należy uwzględnić najbliższe otoczenie budynku
7. Rysunek perspektywiczny. Rysunek winien prezentować ideę projektu budynku.
8. Opis projektu – zgodnie z przedstawioną poniżej szczegółową charakterystyką.
9. Projekt można uzupełnić o dowolne opracowanie rysunkowe wyjaśniające koncepcję.

TECHNIKA OPRACOWANIA
Technika opracowania – tusz na białym kartonie, umożliwiająca reprodukcję i czytelna na wystawie; naj-cieńsza kreska – 0.5mm; perspektywa odręczna – technika dowolna, trwała. Format rysunków 70/70cm. Opisy prostym liternictwem: czcionka arial regular, wysokość 0.2cm; w prawym dolnym narożniku planszy: imię, nazwisko, grupa, semestr, rok studiów, rok aka­demicki; czcionka j.w., napis wysokości 0.3cm (w uza­sadnionych przypadkach opis planszy na rewersie). Plansze kartonowe (lub usztywnione) należy składać w teczce o formacie j.w., w prawym dolnym rogu opis na dostarczonej karcie tytułowej (wzór tabelki na teczkę do pobrania ze strony www).

TECZKA
Podczas prac projektowych należy gromadzić w Teczce wartościowe szkice własne dotyczące tematu oraz inne materiały związane z pracą projektową: inspiracje archi­tektoniczne, plastyczne, aktualne wytyczne oraz warun­ki techniczne (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późn. zm.) i inne, a w szczególności projekty architektury mieszkaniowej wielorodzinnej związane z tematem; także zapiski-szkice z wykładów itp. Format teczki – A4, trwała oprawa – biały karton, podpis jak na teczce z projektem.

CZĘŚĆ OPISOWA

Na część opisową składają się: esej, którego zakres i temat jest uzgodniony z prowadzącym, opis idei koncepcji projektu (maksymalnie 1 strona) oraz opis techniczny zawierający dane – powierzchni (mieszkań i pomieszczeń), i podstawowe dane techniczne. Część opisowa ma zawierać minimum 5000 słów (10 stron), forma wydruku komputerowego, wysokość czcionki 11 punktów (należy uwzględnić bibliografię oraz spis źródeł ilustracji). Format Opisu – A4, trwała oprawa, biały karton, podpis jak na teczce z projektem.

OCENA ZADANIA
Ocena projektu składa się z trzech elementów i doty­czyć będzie:
1.     Teczki i Opisu,
2.     Koncepcji architektonicznej i opracowania projektu,
3.     Prezentacji idei architektonicznej i opracowania graficznego.
„Teczka” (ocena przejściowa 1 i 2). Oceniana jest: zawartość merytoryczna materiałów, zgodność zebranych materiałów z tematem ćwiczenia i projektem, estetyka podania.
„Opis” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa. Oceniany jest esej i zawartość merytoryczna opisu technicznego.
„Prezentacja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena koń­cowa). Oceniana jest czytelność idei, zgodność (sto­sowność) idei projektu i rysunków, kompletność, ory­ginalność prezentacji rozwiązań projektowych; oce­niane będą w kolejności: rysunek perspektywiczny, aksonometria, opracowanie plastyczne stosowne do tematu zadania projektowego w konwencji wysta­wowej.
„Koncepcja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena koń­cowa). Oceniana jest – zgodność idei-koncepcji z te­matem ćwiczenia, oryginalność pomysłu, zgodność rozwiązań projektowych z programem, opracowanie projektu (wielkość i sposób aranżacji pomieszczeń, rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, rozwiązania techniczne).
Ocena semestralna będzie uwzględniała oceny pośred­nie oraz obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
05.11.2023 (czwartek) Wprowadzenie do zajęć

04.12.2023 Ocena przejściowa 1

zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się), 3. Przekrój, 4. Elewacje, 5. Rysunek perspektywiczny, 6. Teczka, 7. Opis (konspekt, 5 stron)

15.01.2024 Ocena przejściowa 2

zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się), 3. Przekrój, 4. Detal, 5. Elewacje, 6. Rysunek aksono-metryczny, 7. Rysunek perspektywiczny, 8. Teczka, 9. Opis (całość)

25.01.2024 Ocena końcowa

zakres opracowania oddania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się), 3. Przekrój, 4. Detal, 5. Elewacje, 6. Rysunek aksonometryczny, 7. Rysunek perspektywiczny, 8. Opis (całość)

INFORMACJA O ARCHIWIZACJI PRAC
W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać elektronicznie do Prowadzącego grupę. Nazwa pliku wg wzoru: 2023-24_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE

DO ŚCIĄGNIĘCIA

Przykładowe projekty dostępne w galerii.