Menu Zamknij

Dyplom inżynierski

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO  •  PROJEKTOWANIE DYPLOMOWE  •  STOPIEŃ I  •  ROK 4  •  SEMESTR 7

ZAKRES  OPRACOWANIA  PRACY  DYPLOMOWEJ  INŻYNIERSKIEJ       –       CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ PRACY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI DO REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DOTYCZĄCYMI TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA INŻYNIERSKICH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM (W SZCZEGÓLNOŚCI §8 ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ);   [PATRZ:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/

TEMAT PRACY: DOM W KRAJOBRAZIE   ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ:

NUMER PLANSZYZAWARTOŚĆ / NAZWASKALAFORMAT [ cm ]INFORMACJE DODATKOWE
1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU1:50070×70PROJEKT SPORZĄDZIĆ NA PODKŁADZIE GEODEZYJNYM, WIDOK BUDYNKU Z GÓRY, RYSUNEK Z CIENIAMI (PRZYŁĄCZA DO SIECI – WODA, KANALIZACJA, PRĄD, GAZ, ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH, INNE)
2RZUT FUNDAMENTÓW1:5070×70RZUT FUNDAMENTÓW Z UKŁADEM ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
3RZUT PARTERU W KONTEKŚCIE OTOCZENIA1:5070×70OPRACOWAĆ WRAZ Z ELEMENTAMI NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA BUDYNKU MIESZCZĄCYMI SIĘ NA ZAKRESIE PLANSZY
4RZUT I PIĘTRA1:5070×70ILOŚĆ KONDYGNACJI WEDŁUG ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
5RZUT II PIĘTRA1:5070×70ILOŚĆ KONDYGNACJI WEDŁUG ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
6RZUT STROPODACHU1:5070×70ZAPREZENTOWAĆ SPOSÓB WYPOŚREDNICZENIA POŁACI STROPODACHU I ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH
7PRZEKRÓJ PIONOWY A-A PRZEKRÓJ PIONOWY B-B1:50  70×70PRZEKROJE PRZEZ BUDYNEK NALEŻY WYKONAĆ W CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH (NP. PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY; PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ, OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE, TARASY, NADWIESZENIA, ITP.)
8ELEWACJA POŁUDNIOWA, ELEWACJA PÓŁNOCNA1:5070×70ELEWACJE Z CIENIAMI
9ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA WSCHODNIA1:5070×70ELEWACJE Z CIENIAMI
10 AKSONOMETRIA1:5070×70CZARNA KRESKA NA BIAŁYM TLE, BEZ CIENI
11DETAL TECHNICZNY1:2070×70CHARAKTERYSTYCZNY FRAGMENT PIONOWEGO PRZEKROJU OBEJMUJĄCY ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANĘ BUDYNKU (OD FUNDAMENTÓW PO STROPODACH) – NP. USZCZEGÓŁOWIĆ JEDEN Z PRZEKROJÓW DO SKALI 1:20
12ODRĘCZNY RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY70×70TECHNIKA TRWAŁA: FARBY / TUSZ / OŁÓWEK (WYDRUK SKANU/ZDJĘCIA)
13WIZUALIZACJA / MODEL– / 1:5070×70OPRACOWANIA DODATKOWE

ZAKŁAD ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ  •  PROJEKTOWANIE DYPLOMOWE  •  STOPIEŃ I  •  ROK 4  •  SEMESTR 7

ZAKRES  OPRACOWANIA  PRACY  DYPLOMOWEJ  INŻYNIERSKIEJ          –          CZĘŚĆ  PISEMNA

CZĘŚĆ PISEMNĄ PRACY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI DO REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DOTYCZĄCYMI TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA INŻYNIERSKICH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM (W SZCZEGÓLNOŚCI §8 ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ):                           [PATRZ:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/

TEMAT PRACY:  DOM W KRAJOBRAZIE            ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI PISEMNEJ PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ:

KARTA TYTUŁOWA – w języku polskim i angielskim opracowana według określonego wzoru dla dyplomu inżynierskiego – Wzór karty tytułowej projektu dyplomowego (Wzór karty tytułowej – I stopień, [w:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/);

STRESZCZENIE (PL/EN)                             krótkie streszczenie pracy dyplomowej opracowane w języku polskim i angielskim;

ESEJ – zwięzły esej naukowy związany z pracą dyplomową, prezentujący wiedzę studenta na temat rozwiązywanego problemu;

temat eseju do uzgodnienia z promotorem; esej powinien uwzględniać: przypisy i powołania, literatura, źródła ilustracji, inne informacje o materiałach źródłowych (około 20 stron tekstu normatywnego maszynopisu (poza ewentualnymi ilustracjami oraz planszami projektu dyplomowego);

OPIS IDEI PROJEKTU – krótki opis idei projektu, maksymalnie 1 strona A-4;

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU – powinien składać się do dwóch części i odnosić się do projektu zagospodarowania terenu (działki)i projektu budynku; oraz być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie określonym przez promotora;

ZMNIEJSZONE PLANSZE PROJEKTU – na końcu opisu należy dołączyć wszystkie plansze projektu dyplomowego zmniejszone do formatu A-4 lub do formatu

A-3 złożonego do formatu A-4;

ZAPIS CYFROWY PRACY (CD/DVD) – do części pisemnej pracy dyplomowej należy dołączyć kopie cyfrowego zapisu (format PDF jako obowiązujący oraz inne formaty w uzgodnieniu z promotorem) zawierające całości projektu dyplomowego (płyty CD, DVD lub inne dostępne nośniki danych); 

OBJĘTOŚĆ PISEMNYCH OPRACOWAŃ WINNA WYNOSIĆ OKOŁO 20 STRON TEKSTU NORMATYWNEGO MASZYNOPISU (POZA EWENTUALNYMI ILUSTRACJAMI ORAZ PLANSZAMI PROJEKTU DYPLOMOWEGO).

UWAGA: Część pisemna pracy dyplomowej powinna być przedłożona w 3 (trzech) egzemplarzach wraz z cyfrowymi kopiami zapisu pracy na CD/DVD:

1 egzemplarz dla dziekanatu WA PK i 2 egzemplarze dla jednostki dyplomującej. Praca winna być oprawiona w sposób trwały,  format A-4.

Praca dyplomowa będzie poddawana sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i na tej podstawie będzie odbywało się dopuszczenie do egzaminu i obrony pracy dyplomowej.