Menu Zamknij

Dyplom magisterski

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO  •  PROJEKTOWANIE DYPLOMOWE  •  STOPIEŃ II  •  ROK 2  •  SEMESTR 3

ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ        –        CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ PRACY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI DO REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DOTYCZĄCYMI TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA MAGISTERSKICH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM (W SZCZEGÓLNOŚCI §7 ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ); ZAKRES NA NIE MNIEJ NIŻ 8 PLANSZACH 100x70CM / DYPLOMANTA; [PATRZ:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/

TEMAT PRACY: DO USTALENIA Z PROMOTOREM ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIE                                                                     

NUMER PLANSZYZAWARTOŚĆ / NAZWASKALA SKALA STOSOWNIE DOBRANA DO TEMATU – UZGODNIONA Z PROMOTOREMFORMAT [ cm ] preferowany układ pionowyINFORMACJE DODATKOWE
1LOKALIZACJA OBIEKTU W SZERSZYM KONTEKŚCIE MIEJSCA / MIASTANP.: 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000, …70×100PLANSZA UZASADNIAJĄCA LOKALIZACJĘ OBIEKTU W SZERSZYM KONTEKŚCIE MIEJSCA – POWINNA ZAWIERAĆ ELEMENTY ANALIZY URBANISTYCZNEJ (NP.: OSIE, LINIE ZABUDOWY, WAŻNE OBIEKTY PUBLICZNE, ITP.)
2PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOŻNA ŁĄCZYĆ ZAKRES Z PLANSZ 1 i 2 W JEDNĄ PLANSZĘ)NP.:  1:500; 1:100070×100PROJEKT SPORZĄDZIĆ Z UWZGLĘDNIENIEM UKSZTAŁTOWANIA TERENU, GRANIC WŁASNOŚCI CZY INNYCH ISTOTNYCH ELEMENTÓW Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO. WRYSOWAĆ UKŁAD CIENI ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANREJ; LEGENDA, WIDOK DACHU Z GÓRY.  
3RZUT PIWNICNP.: 1:100; 1:20070×100RZUT PIWNIC – O ILE WYSTĘPUJE, GRAFICZNIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN.
4RZUT PARTERU W KONTEKŚCIE OTOCZENIANP.: 1:100; 1:20070×100OPRACOWAĆ WRAZ Z ELEMENTAMI NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA BUDYNKU MIESZCZĄCYMI SIĘ NA ZAKRESIE PLANSZY; LEGENDA I OPISY NA DOLE PLANSZY.
5RZUTY KONDYGNACJI NIEPOWTARZAJĄCYCH SIĘNP.: 1:100; 1:20070×100ILOŚĆ KONDYGNACJI WEDŁUG ZAŁOŻEŃ PROJEKTU, LEGENDA I OPISY NA DOLE PLANSZY, UWZGLĘDNIĆ CHARAKTERYSTYCZNE KOTY WYSOKOŚCIOWE.
6PRZEKRÓJ PIONOWY A-A PRZEKRÓJ PIONOWY B-BNP.: 1:100; 1:20070×100CO NAJMNIEJ DWA PRZEKROJE PRZEZ BUDYNEK NALEŻY WYKONAĆ W CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH (NP. PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY; PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ, OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE, TARASY, NADWIESZENIA, ITP.). UWZGLĘDNIĆ KOTY WYSOKOŚCIOWE.
7ELEWACJE (PREZENTUJĄCE PEŁNY ZAKRES IDEI BUDYNKU)NP.: 1:100; 1:20070×100ELEWACJE RYSOWAĆ Z CIENIAMI; W ZALEŻNOŚCI OD KONCEPCJI ELEWACJE WEWNĘTRZNE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z PRZEKROJAMI, WRYSOWAĆ KOTY WYSOKOŚCIOWE OBRAZUJĄCE PARAMETRY BUDYNKU, ZAKRES MOŻNA UZUPEŁNIĆ O KOLORYSTYKĘ ELEWACJI
8 AKSONOMETRIANP.: 1:100; 1:20070×100NAJLEPIEJ – CZARNA KRESKA NA BIAŁYM TLE, BEZ CIENI
9DETAL TECHNICZNY1:2070×100MINIMUM – CHARAKTERYSTYCZNY FRAGMENT PIONOWEGO PRZEKROJU OBEJMUJĄCY ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANĘ BUDYNKU (OD FUNDAMENTÓW PO STROPODACH); NAJLEPIEJ NP. USZCZEGÓŁOWIĆ JEDEN Z PRZEKROJÓW DO SKALI 1:20 – TAK, ABY POKAZAĆ CHARAKTERYSTYCZNE „WĘZŁY”. OPISAĆ WARSTWY, WSTAWIĆ KOTY WYSOKOŚCIOWE.
10ODRĘCZNY RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY70×100OBOWIĄZUJE PRZEDSTAWIENIE IDEI PROJEKTU PRZY POMOCY ODRĘCZNEGO RYSUNKU PERSPEKTYWICZNEGO – TECHNIKA TRWAŁA: FARBY / TUSZ / OŁÓWEK (WYDRUK SKANU/ZDJĘCIA)
11MODEL / MAKIETANP.: 1:100; 1:200; 1:500UZGODNIONY Z PROMOTOREMOBOWIĄZUJE PRZEDSTAWIENIE IDEI PROJEKTU PRZY POMOCY MAKIETY O STOSOWNIE DOBRANEJ SKALI (NP.: TEKTURA, BALSA, INNE)
12WIZUALIZACJA70×100OPRACOWANIE DODATKOWE – WYKONYWANE PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DYPLOMANTÓW (UJĘCIE PERSPEKTYWICZNE – BRYŁA ZEWNĘTRZNA I/LUB WNĘTRZE).  

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO  •  PROJEKTOWANIE DYPLOMOWE  •  STOPIEŃ II  •  ROK 2  •  SEMESTR 3

ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ       –        CZĘŚĆ  PISEMNA

CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ PRACY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI DO REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DOTYCZĄCYMI TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA MAGISTERSKICH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM (W SZCZEGÓLNOŚCI §7 ZAKRES OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ); [PATRZ:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/

TEMAT PRACY:DO USTALENIA Z PROMOTOREM ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI PISEMNEJ PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIE:

KARTA TYTUŁOWA – w języku polskim i angielskim opracowana według określonego wzoru dla dyplomu magisterskiego – Wzór karty tytułowej projektu dyplomowego (Wzór karty tytułowej – II stopień, [w:] http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/);

STRESZCZENIE (PL/EN) – krótkie streszczenie pracy dyplomowej opracowane w języku polskim i angielskim;

ESEJ – esej naukowy związany z tematyką rozwiązywanego problemu w pracy dyplomowej, prezentujący wiedzę studenta na temat rozwiązywanego problemu; temat eseju do uzgodnienia z promotorem; esej ma uwzględniać: przypisy i powołania, literatura, źródła ilustracji, inne informacje o materiałach źródłowych;

OPIS IDEI PROJEKTU – zwięzły opis idei projektu;

ANALIZA LOKALIZACJI, UWARUNKOWAŃ

PRZESTRZENNYCH I INNYCH – zakres w zależności od tematu pracy dyplomowej;

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU – powinien składać się do dwóch części i odnosić się do projektu zagospodarowania terenu (działki)i projektu budynku; oraz być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie uzgodnionym z promotorem;

ZMNIEJSZONE PLANSZE PROJEKTU – na końcu opisu należy dołączyć wszystkie plansze projektu dyplomowego zmniejszone do formatu A-4 lub do formatu A-3 złożonego do formatu A-4;

ZAPIS CYFROWY PRACY (CD/DVD) – do części pisemnej pracy dyplomowej należy dołączyć kopie cyfrowego zapisu (format PDF jako obowiązujący oraz inne formaty w uzgodnieniu z promotorem) zawierające całości projektu dyplomowego (płyty CD, DVD lub inne dostępne nośniki danych); 

OBJĘTOŚĆ PISEMNYCH OPRACOWAŃ WINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 40 STRON TEKSTU NORMATYWNEGO MASZYNOPISU (POZA EWENTUALNYMI ILUSTRACJAMI ORAZ PLANSZAMI PROJEKTU DYPLOMOWEGO).

UWAGA: Część pisemna pracy dyplomowej powinna być przedłożona w 2 (dwóch) egzemplarzach wraz z cyfrowymi kopiami zapisu pracy na CD/DVD:

1 egzemplarz dla dziekanatu WA PK i 1 egzemplarz dla jednostki dyplomującej. Praca winna być oprawiona w sposób trwały, format A-4.

Praca dyplomowa będzie poddawana sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i na tej podstawie będzie odbywało się dopuszczenie do egzaminu i obrony pracy dyplomowej.