Menu Zamknij

I st. / 2 rok IV sem.

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO

GRA BRYŁ
DOM W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM
ARCHITEKTURA BETONOWA


PROJEKTOWANIE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
ROK STUDIÓW – 2 • SEMESTR – 4
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI

dr arch. Przemysław Bigaj; arch. Wojciech Ciepłucha; dr arch. Anna Mielnik, prof. PK; arch. Piotr Stalony-Dobrzański; dr arch. Marek Początko; dr arch. Monika Gała-Walczowska; dr arch. Grzegorz Twardowski

Konsultacje urbanistyczne: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Kraków, luty 2024
Koordynator organizacyjny: dr inż. arch. Marek Początko


OCENA PRZEJŚCIOWA 2

20 – 05 – 2024 (PONIEDZIAŁEK), DO GODZ. 10:00, WA UL. WARSZAWSKA, POKÓJ 103

Zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, 3. Przekrój, 4. Detal, 5. Elewacje, 6. Rysunek perspektywiczny, 7. Rysunek aksonometryczny, 8. Kompletna część opisowa, 9. Teczka.

Plansze 70×70 cm w teczce z tabelką oraz teczkę A4 z tabelką, należy złożyć do rąk własnych prowadzącego grupę 20 maja do godz. 10:00.


PRZEDMIOT NAUCZANIA
Przedmiotem nauczania jest projektowanie architektoniczno-urbanistyczne architektury mieszkaniowej w zakresie:
– kompozycji architektonicznej niewielkiego obiektu w określonych warunkach przestrzennych,
– rozwiązań niewielkiego układu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej
– metody projektowania na przykładzie domu jednorodzinnego,
– rozwiązań funkcjonalnych niewielkiego obiektu,
– podstaw rozwiązań technicznych,
– prezentacji i opracowania projektu architektonicznego,
– eseju naukowego, teoretycznego uzasadnienia koncepcji architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.

TEMAT
Tematem ćwiczenia semestralnego jest DOM. Należy zaprojektować dom jednorodzinny, wolno stojący, usytuowany na wskazanej działce. W mieście, w odległości, która uwalniając od uciążliwości gwaru, ruchliwości, nieprzewidzianych spotkań i zwykłej ciekawości, pozwala jednak zachować miejskie obywatelstwo i uczestniczyć w życiu tej społeczności – powstanie DOM. Teren wybrano starannie. Znacznej rozległości obszar przeznaczony na budowę domu i przydomowy park, obejmuje działki, o zauważalnych różnicach wysokości terenu. Obok tereny zabudowy mieszkaniowej willowej. Sytuacja oferuje wglądy w okolicę i dalekie widoki, dopóki drzewa w planowanym parku nie zapewnią większej intymności, osłaniając dyskretnie dom od nieprzewidywalnego sąsiedztwa. Dojazd i dojście możliwe są od strony drogi. Na terenie istnieje sieć wodna i kanalizacji, elektryczna, telefoniczna, gazowa, brak sieci ciepłowniczej.

PLIKI DO ŚIĄGNIĘCIA
Program temat .PDF
Mapa temat .PDF
Mapa 70x70cm .PDF
Podkład .DWG
Tabelka na teczkę .DOC

PROGRAM UŻYTKOWY DOMU
Pomieszczenia podstawowe – przedsionek, holl, pokój dzienny, biblioteka, jadalnia, kuchnia, pokój gościnny, trzy sypialnie, łazienki, pomieszczenie gospodarcze, garaż – 2 samochody. Powierzchnia użytkowa 200 – 250 m² , na nie więcej niż trzech kondygnacjach. Program użytkowy oraz powierzchnie minimalne i maksymalne poszczególnych pomieszczeń (m²):

 1. kondygnacja
  – przedsionek ……………………………………………… 3.0 – 4.0
  – holl ………………………………………………………….. 6.0 – 9.0
  – garderoba przy hollu………………………………………….. 4.0
  – WC …………………………………………………………………. 3.0
  – garaż – 2 samochody z ładowarką AC ……………….. 30.0
  – pomieszczenie magazynowe…………………….. 4.0 – 10.0
  – pomieszczenia techniczne – CO – gaz…………. 2.0 – 4.0
 2. kondygnacja
  – kuchnia …………………………………………………… 8.0 –12.0
  – pom. gospodarcze (przy kuchni) ……………….. 4.0 – 10.0
  – pokój dzienny………………………………………… 20.0 – 28.0
  – jadalnia wydzielona………………………………………….. 12.0
  – biblioteka ……………………………………………………….. 20.0
  – taras (przy pokoju dziennym)…………………………….. 12.0
 3. kondygnacja
  – sypialnia większa…………………………………… 14.0 – 16.0
  – 2 sypialnie mniejsze……………………………….. 12.0 – 14.0
  – 2 łazienki………………………………………………….. 4.0 – 6.0
  pozostałe
  – pokój gościnny z małą łazienką (parter lub 2p.) …… 25.0
  – inne (hobby)………………………………………..……………. 20.0
  – pralnia, suszarnia ……………………………………………. 10.0

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 1. Plan sytuacyjny z cieniem, skala 1: 500. Plan winien zawierać wszystkie elementy zawarte na dostarczonym podkładzie. Ponadto elementy planu działki objętej zakresem opracowania.
 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, skala 1:50. Plan przyziemia winien obejmować ogród z elementami małej architektury; szczegółowość opracowania stosowna do skali 1:50, dotyczy to także niżej wymienionych rysunków. Na planach należy rysować siatki modularne.
 3. Wybrany przekrój pionowy, skala 1:50.
 4. Detal – przekrój pionowy przez budynek (na osobnej planszy) wraz z opisem warstw poszczególnych przegród poziomych i pionowych, skala 1:20.
 5. Elewacje z cieniami, skala 1:50.
 6. Rysunek perspektywiczny. Rysunek winien prezentować ideę projektu. Należy uwzględnić otoczenie budynku (ukształtowanie terenu, zieleń, mała architektura).
 7. Rysunek aksonometryczny, skala 1:50. Rysunek winien prezentować rozwiązanie przestrzenne. Należy uwzględnić najbliższe otoczenie budynku.
 8. Część opisowa – zgodnie z przedstawioną poniżej szczegółową charakterystyką.
 9. Teczka z inspiracjami wg poniższych wytycznych.
 10. Dowolne opracowania dodatkowe (np. kolorystyka, wizualizacje, dodatkowe przekroje, aksonometrie itp.).

TECHNIKA OPRACOWANIA
Technika opracowania – czarny tusz na białym kartonie, umożliwiająca reprodukcję i czytelna na wystawie; najcieńsza kreska – 0.5 mm; perspektywa odręczna – technika dowolna, trwała. Format rysunków 70x70cm. Opisy prostym liternictwem: czcionka – arial regular, wysokość – 0,3cm; w prawym dolnym narożniku planszy napis: imię, nazwisko, stopień, rok studiów, semestr, rok akademicki, grupa; czcionka – j.w. o wysokości – 0,5cm (w uzasadnionych przypadkach opis planszy na rewersie). Plansze kartonowe lub usztywnione (dotyczy oddania końcowego), należy składać w teczce o formacie jw., w prawym dolnym rogu teczki opis jak wyżej.

TECZKA
Podczas prac projektowych należy gromadzić w Teczce materiały związane z pracą projektową: inspiracje architektoniczne, plastyczne, aktualne wytyczne oraz rozporządzenia: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i inne, a w szczególności związane z tematem publikowane w fachowych czasopismach, monografiach itp. projekty i realizacje architektury mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z częściami opisowymi i tekstami teoretycznymi (20 przykładów wraz z podaniem źródeł informacji); także zapiski-szkice z wykładów, itp. Format teczki – A4, trwała oprawa, biały karton, podpis jak na teczce z projektem (imię, nazwisko, rok, semestr, rok akad., grupa).

CZĘŚĆ OPISOWA
Na część opisową składa się: esej, którego zakres i tytuł jest uzgodniony z prowadzącym, opis idei koncepcji projektu (maksymalnie 1 strona) oraz opis techniczny zawierający zestawienie powierzchni i podstawowe informacje techniczne. Część opisowa ma zawierać minimum 5000 słów (10 stron), forma wydruku komputerowego, wysokość czcionki 11 punktów (należy uwzględnić przypisy, bibliografię oraz spis źródeł ilustracji). Tekst należy uzupełnić ilustracjami wybranymi z teczki. Format Opisu – A4, trwała oprawa – biały karton, podpis jak na teczce z projektem.

OCENA ZADANIA
Ocena projektu składa się z trzech elementów i dotyczyć będzie:

 1. Teczki i części opisowej,
 2. Koncepcji architektonicznej i opracowania projektu,
 3. Prezentacja idei projektu i opracowania graficznego.
  – „Teczka” (ocena przejściowa 1 i 2). Oceniana jest: ilość zebranych przykładów, zawartość merytoryczna, zgodność zebranych materiałów z tematem ćwiczenia i projektem, estetyka prezentacji; – „Opis” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniany jest: esej naukowy, opis idei projektu, zawartość merytoryczna opisu technicznego oraz kompletność opracowania;
  – „Prezentacja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniana jest: czytelność idei, zgodność idei projektu i rysunków, kompletność, oryginalność prezentacji
  i rozwiązań projektowych; oceniane będą w kolejności: rysunek perspektywiczny, aksonometria, opracowanie plastyczne stosowne do tematu zadania projektowego w konwencji wystawowej;
  – „Koncepcja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniana jest: zgodność idei koncepcji z tematem ćwiczenia, oryginalność pomysłu, zgodność rozwiązań
  projektowych z programem, opracowanie projektu (wielkość i sposób aranżacji pomieszczeń, rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, rozwiązania techniczne).
  Ocena semestralna będzie uwzględniała zarówno oceny przejściowe jak i obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
26.02.2024 (poniedziałek) ………….. Wprowadzenie do zajęć
15.04.2024 (poniedziałek) ………………. Ocena przejściowa 1
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, 3. Przekrój, 4. Elewacje, 5. Rysunek perspektywiczny, 6. Konspekt eseju, 7. Teczka.
20.05.2024 (poniedziałek) ………………. Ocena przejściowa 2
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, 3. Przekrój, 4. Detal, 5. Elewacje, 6. Rysunek perspektywiczny, 7. Rysunek aksonometryczny, 8. Kompletna część opisowa, 9. Teczka.
13.06.2024 (czwartek) ………………………Ocena końcowa
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, 3. Przekrój, 4. Detal, 5. Elewacje, 6. Rysunek perspektywiczny, 7. Rysunek aksonometryczny, 8. Część opisowa. (uwaga: do oceny końcowej nie składa się Teczki).

INFORMACJA O ARCHIWIZACJI PRAC

Opis projektu należy rozszerzyć o następujące elementy:
– Plansze projektu w formacie A3 (złożone do A4);
– Plik PDF zawierający elektroniczną wersję projektu i opisu (format *.pdf; wydruk plansz – 70x70cm, wydruk części tekstowej – A4, pliki należy umieścić w katalogu nazwanym [bez polskich czcionek]: „2023-24_TK_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE”); plik opisać analogicznie do nazwy katalogu j.w.

Szczegółowe terminy i informacje zostaną podane także na tablicy ogłoszeń przed Katedrą (pokój 103, 1-sze piętro, budynek WA przy ul. Warszawskiej 24).

Koordynator organizacyjny: dr inż. arch. Marek Początko

Kraków, luty 2024

PLIKI DO ŚIĄGNIĘCIA
Program temat .PDF
Mapa temat .PDF
Mapa 70x70cm .PDF
Podkład .DWG
Tabelka na teczkę .DOC

Przykładowe projekty dostępne w galerii.