Menu Zamknij

I st. / 3 rok V sem.

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO

DOM NAROŻNY W KWARTALE ZABUDOWY MIEJSKIEJ


PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ

STOPIEŃ – 1 • ROK – 3 • SEMESTR – 5 • 2022/2023
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI

dr arch. Monika Gała- Walczowska, dr arch. Anna Mielnik, prof. PK, arch. Piotr Stalony-Dobrzański, dr arch. Grzegorz Twardowski (koordynator organizacyjny)

Kraków, październik 2022
Koordynator organizacyjny: dr arch. Grzegorz Twardowski


OCENA KOŃCOWA POŁĄCZONA Z EGZAMINEM – 26.01.2023 (PONIEDZIAŁEK) DO GODZ. 11:00-14:00. ZAKRES OPRACOWANIA: 1. Plan sytuacyjny 1:500, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się) 1:100, 3. Przekrój 1:100, 4. Przekrój 1:20, 5. Elewacje 1:100, 6. Rysunek aksonometryczny 1:100, 7. Rysunek perspektywiczny, 8. Teczka: esej + opis techniczny.

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać do Prowadzącego grupę za pośrednictwem MS Temas. Nazwa pliku wg wzoru: 2022-23_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE


PRZEDMIOT NAUCZANIA

Przedmiotem nauczania jest projektowanie architekto-niczno–urbanistyczne zabudowy mieszkaniowej w za-kresie:

 • kształtowania domu wielorodzinnego, o podstawowej funkcji mieszkaniowej, w określonych warunkach przestrzennych miasta;
 • rozwiązań funkcjonalnych – mieszkania, budynku, jego otoczenia;
 • kompozycji architektonicznej domu wielorodzinnego w mieście;
 • metody projektowania;
 • zastosowania rozwiązań technicznych w skali architektonicznej i urbanistycznej;
 • prezentacji i opracowania projektu architektonicznego i urbanistycznego;
 • teoretycznego uzasadnienia koncepcji urbanistycznej i architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.

TEMAT

Zadaniem ćwiczenia semestralnego jest zaprojektowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, na wskazanej lokalizacji w Krakowie wraz z częścią usługową i rekreacyjną. Na dostarczonym podkładzie przedstawiono obowiązującą linię zabudowy wyznaczającą także wielkość budynku. Teren zespołu mieszkaniowego znajduje się w centrum Krakowa. Lokalizacja jest pretekstem dla poszukiwań rozwiązań modelowych. Kształt projektowanego miejsca, forma architektoniczna, szczegółowy program funkcjonalny jest częścią zadania projektowego. Ilość kondygnacji nadziemnych budynku: maksymalnie 6, nieprzekraczalna wysokość do attyki ponad ostatnią kondygnacją: 21,00m.

ZADANIA ĆWICZENIA PROJEKTOWEGO

 • Przyjęcie jako podstawy kompozycji elementu kwartału zabudowy;
 • Zaprojektowanie całości obiektu architektonicznego wraz z otoczeniem;
 • Zaprojektowanie otoczenia budynków – dojść i dojazdów, dziedzińca, ogrodu;
 • Zaprojektowanie 3 rodzajów mieszkań o powierzchni około:
  • 50 m² mieszkanie 2 pokojowe
  • 80 m² mieszkanie 3 pokojowe
  • 100 m² mieszkanie 3-4 pokojowe;
 • Należy zaprojektować przykładowe mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Istnieje możliwość zaprojektowania w poziomie parteru lokali usługowych lub handlowych;
 • Zaprojektowanie hollu wejściowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi;
 • Zaprojektowanie prostego systemu konstrukcyjnego i instalacyjnego budynku;
 • Zaprojektowanie systemu usuwania odpadków z budynku;
 • Zaprojektowanie miejsc parkowania samochodów.

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 1. Plan sytuacyjny z cieniami budynków, skala 1:500. Plan winien zawierać elementy projektowane oraz te, zawarte na dostarczonym podkładzie (za wyłączeniem pokazanych linii uzupełniających i wymiarów pomocniczych). Zakres opracowania zgodnie z załączonym rysunkiem.
 2. Plany wszystkich kondygnacji wybranego budynku (nie powtarzających się), skala 1:100. Plan parteru powinien obejmować również najbliższe otoczenie budynku. Należy rysować siatkę modularną.
 3. Charakterystyczny przekrój pionowy budynku wraz z elewacją od strony wewnętrznej, skala 1:100.
 4. Detal – przekrój pionowy przez ścianę zewnętrzną, wraz z opisem warstw poszczególnych prze­gród, skala 1:20. Opis prostym liternictwem: czcionka arial regular, wysokość 0,3cm; na oddzielnej planszy.
 5. Elewacje od strony ul. Pawiej i ul. Ogrodowej, skala 1:100.
 6. Rysunek aksonometryczny budynku (z góry) pokazujący narożnik ulic Pawiej i Ogrodowej od strony zewnętrznej, skala 1:100. Rysunek winien prezentować rozwiązania przestrzenne. Należy uwzględnić najbliższe otoczenie budynku
 7. Rysunek perspektywiczny. Rysunek winien prezentować ideę projektu budynku.
 8. Opis projektu – zgodnie z przedstawioną poniżej szczegółową charakterystyką.
 9. Projekt można uzupełnić o dowolne opracowanie rysunkowe wyjaśniające koncepcję.

TECHNIKA OPRACOWANIA

Technika opracowania – tusz na białym kartonie, umożliwiająca reprodukcję i czytelna na wystawie; naj-cieńsza kreska – 0.5mm; perspektywa odręczna – technika dowolna, trwała. Format rysunków 70/70cm. Opisy prostym liternictwem: czcionka arial regular, wysokość 0.2cm; w prawym dolnym narożniku planszy: imię, nazwisko, grupa, semestr, rok studiów, rok aka­demicki; czcionka j.w., napis wysokości 0.3cm (w uza­sadnionych przypadkach opis planszy na rewersie). Plansze kartonowe (lub usztywnione) należy składać w teczce o formacie j.w., w prawym dolnym rogu opis na dostarczonej karcie tytułowej (wzór tabelki na teczkę do pobrania na dole strony).

TECZKA

Podczas prac projektowych należy gromadzić w Teczce wartościowe szkice własne dotyczące tematu oraz inne materiały związane z pracą projektową: inspiracje archi­tektoniczne, plastyczne, aktualne wytyczne oraz warun­ki techniczne (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późn. zm.) i inne, a w szczególności projekty architektury mieszkaniowej wielorodzinnej związane z tematem; także zapiski-szkice z wykładów itp. Format teczki – A4, trwała oprawa – biały karton, podpis jak na teczce z projektem.

OPIS

Opis projektu winien zawierać esej dotyczący uzasad­nienia przyjętej koncepcji, stanowiący rozwinięcie tema­tu zadania architektonicznego oraz opis techniczny za­wierający dane – zestawienie powierzchni i podstawo­we dane techniczne. Opis ma zawierać minimum 5000 słów (10 stron maszynopisu, w tym maksymalnie 3 stro­ny opisu technicznego), forma wydruku komputerowe­go, wysokość czcionki 11 pkt, interlinia pojedyncza (na­leży uwzględnić przypisy, bibliografię oraz spis źródeł ilustracji). Tekst należy uzupełnić ilustracjami wybranymi z teczki. Format Opisu – A4, trwała oprawa – biały karton, pod­pis jak na teczce z projektem.

OCENA ZADANIA

Ocena projektu składa się z trzech elementów i doty­czyć będzie:

 1. Teczki i Opisu,
 2. Koncepcji architektonicznej i opracowania projektu,
 3. Prezentacji idei architektonicznej i opracowania graficznego.
 • „Teczka” (ocena przejściowa 1 i 2). Oceniana jest: zawartość merytoryczna materiałów, zgodność zebranych materiałów z tematem ćwiczenia i proje-ktem, estetyka podania.
 • „Opis” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa. Oceniany jest esej i zawartość merytoryczna opisu technicznego.
 • „Prezentacja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena koń­cowa). Oceniana jest czytelność idei, zgodność (sto­sowność) idei projektu i rysunków, kompletność, ory­ginalność prezentacji rozwiązań projektowych; oce­niane będą w kolejności: rysunek perspektywiczny, aksonometria, opracowanie plastyczne stosowne do tematu zadania projektowego w konwencji wysta­wowej.
 • „Koncepcja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena koń­cowa). Oceniana jest – zgodność idei-koncepcji z te­matem ćwiczenia, oryginalność pomysłu, zgodność rozwiązań projektowych z programem, opracowanie projektu (wielkość i sposób aranżacji pomieszczeń, rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, rozwiązania techniczne).

Ocena semestralna będzie uwzględniała oceny pośred­nie oraz obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

03.10.2022 (poniedziałek) Wprowadzenie do zajęć

28.11.2022 (poniedziałek) Ocena przejściowa 1

 • zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1:500, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się) 1:100, 3. Przekrój 1:100, 4. Elewacje 1:100, 5. Rysunek perspektywiczny, 6. Teczka + konspekt opisu

09.01.2023 (poniedziałek) Ocena przejściowa 2

 • zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1:500, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się) 1:100, 3. Przekrój 1:100, 4. Przekrój 1:20, 5. Ele-wacje 1:100, 6. Rysunek aksonometryczny 1:100, 7. Rysunek perspektywiczny, 8. Teczka + opis (ukończony)

26.01.2023 (czwartek)Ocena końcowa

 • zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1:500, 2. Plany wszystkich kondygnacji budynku (nie powtarzających się) 1:100, 3. Przekrój 1:100, 4. Detal 1:20, 5. Elewacje 1:100, 6. Rysunek aksonometryczny 1:100, 7. Rysunek perspektywiczny, 8. Opis projektu + archiwizacja plansz projektu + CD.

INFORMACJA O ARCHIWIZACJI PRAC

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać elektronicznie do Prowadzącego grupę. Nazwa pliku wg wzoru: 2022-23_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE

Koordynator organizacyjny:    arch. Grzegorz Twardowski (grzegorz.twardowski@pk.edu.pl)

Przykładowe projekty dostępne w galerii.