Menu Zamknij

I st. / 2 rok III sem.

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO

DOM, ALBO GRA Z SZEŚCIANEM


KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne I
STOPIEŃ – 1 • ROK – 2 • SEMESTR – 3 • 2023/2024
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ KOZŁOWSKI

dr arch. Przemysław Bigaj, arch. Wojciech Ciepłucha, dr arch. Monika Gała- Walczowska, dr arch. Anna Mielnik, prof. PK, dr arch. Marek Początko (koordynator organizacyjny), arch. Piotr Stalony-Dobrzański, dr arch. Grzegorz Twardowski

Kraków, październik 2023
Koordynator organizacyjny: dr arch. Marek Początko


OCENA KOŃCOWA – 25.01.2024

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Plan sytuacyjny 1:500.

Plan powinien zawierać wszystkie elementy zawarte na dostarczonym podkładzie; ponadto elementy planu wszystkich działek objętych zakresem opracowania. W zakresie planu sytuacyjnego należy przedstawić propozycję projektu urbanistycznego zespołu mieszkaniowego.

2. Plan parteru wraz z otoczeniem 1:50

Plan przyziemia winien obejmować otoczenie budynku; szczegółowość opracowania stosowna do skali 1:50, dotyczy to także niżej wymienionych rysunków. Na planach należy rysować siatki modularne.

3. Plany pozostałych kondygnacji 1:50,

4. Przekrój 1:50,

5. Elewacje 1:50,

6. Aksonometria 1:50,

7. Detal 1:20,

8. Rysunek perspektywiczny odręczny,

9. Teczka: kompletny opis projektu + archiwizacja projektu i perspektywy na a3

+ewentualne opracowania dodatkowe

SPOSÓB PREZENTACJI:

Wydruk, format plansz 70cmx70cm

perspektywa odręczna 70cmx70cm

Projekt należy złożyć w teczce 70×70 z naklejoną załączoną tabelką

AM oznaczenie grupy projektowej:

AM – dr arch. Anna Mielnik, Prof. PK

MGW – dr arch. Monika Gała- Walczowska

PB – dr arch. Przemysław Bigaj

MP – dr arch. Marek Początko

GT – dr arch. Grzegorz Twardowski

WC – arch. Wojciech Ciepłucha

PSD – arch. Piotr Stalony-Dobrzański

Całość opracowania należy złożyć u prowadzącego grupę projektową 25.01.2024 (CZW.) o godz. 10.00 w pok. 103 WA.

ARCHIWIZACJA

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać elektronicznie do Prowadzącego grupę. Nazwa pliku wg wzoru: 2023-24_MP_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O SKANIE PERSPEKTYWY LUB ZDJĘCIU.


PRZEDMIOT NAUCZANIA

Przedmiotem nauczania jest projektowanie architektoniczno-urbanistyczne architektury mieszkaniowej w zakresie:
– kompozycji architektonicznej niewielkiego obiektu w określonych warunkach przestrzennych,
– metody projektowania na przykładzie domu jednorodzinnego
– rozwiązań funkcjonalnych niewielkiego obiektu,
– podstaw rozwiązań technicznych,
– podstaw kształtowania typów zespołów domów jednorodzinnych
– prezentacji i opracowania projektu,
– teoretycznego uzasadnienia koncepcji architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.

TEMAT

Należy zaprojektować dom jednorodzinny, wolnostojący, usytuowany na działce w zadanej lokalizacji. Położenie domu na działce wyznacza rodzaj przestrzennego modułu o wielkości 12.0 x 12.0 x 12.0 m, składającego się z elementów 1.2 x 1.2 x 1.2 m, określającego nieprzekraczalne granice zabudowy. Projektowany budynek może zajmować całą przestrzeń
teoretycznego modułu, bądź jego część; żaden element domu nie może przekraczać granicy tej przestrzeni. Zakres projektu obejmuje również koncepcję zagospodarowania terenu przedstawionego na podkładzie. Pomieszczenia podstawowe – przedsionek, hall, pokój dzienny, biblioteka, jadalnia, kuchnia, trzy sypialnie, pokój gościnny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garaż – 2 samochody. Powierzchnia użytkowa domu 200–280m2 , na trzech kondygnacjach. Dom dla rodziny cztero-osobowej. Orientacyjne zestawienie pomieszczeń oraz ich powierzchnie minimalne i maksymalne (w m2):

 1. kondygnacja
  – przedsionek 3.0 – 4.0
  – hall 6.0 – 9.0
  – garderoba przy hollu 4.0
  – toaleta (z przedsionkiem) 3.0
  – garaż – 2 samochody 35.0
  – pomieszczenie magazynowe 4.0 – 10.0
  – pomieszczenia techniczne – CO 2.0 – 4.0
 2. kondygnacja
  – kuchnia wydzielona 9.0 –12.0
  – pom. gospodarcze (przy kuchni) 4.0 – 10.0
  – pokój dzienny 30.0 – 40.0
  – jadalnia 12.0
  – biblioteka 20.0
  – taras przy pokoju dziennym 12.0
 3. kondygnacja
  – sypialnia większa (bez szaf wbud.) 14.0 –16.0
  – sypialnia mniejsza (bez szaf wbud.) 12.0 –14.0
  – sypialnia mniejsza (bez szaf wbud.) 12.0 –14.0
  – łazienka mała 4.0 – 6.0
  – łazienka duża 6.0 – 8.0
  – garderoba 4.0 – 6.0
  dowolna kondygnacja
  – pralnia, suszarnia 10.0 – 15.0
  – inne, nieobowiązkowe (pokój gościnny, pokój do słuchania muzyki, itp.) 20.0

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 1. Plan sytuacyjny z cieniami, skala 1: 500. Plan winien zawierać wszystkie elementy zawarte na dostarczonym podkładzie; ponadto elementy planu wszystkich działek objętych zakresem opracowania. W zakresie planu sytuacyjnego należy przedstawić propozycję projektu urbanistycznego zespołu mieszkaniowego (wymagane dwa wjazdy do zespołu).
 2. Plany wszystkich kondygnacji domu, skala 1:50. Plan przyziemia winien obejmować ogród z elementami małej architektury i zieleni (wysokiej i niskiej); szczegółowość opracowania stosowna do skali 1:50, dotyczy to także niżej wymienionych rysunków. Na planach należy rysować siatki modularne.
 3. Charakterystyczny przekrój pionowy, skala 1:50. Należy rysować siatkę modularną.
 4. Detal – przekrój pionowy przez budynek, skala 1:20 (na oddzielnej planszy).
 5. Elewacje, skala 1:50. Należy rysować siatkę modularną.
 6. Rysunek perspektywiczny. Rysunek winien prezentować ideę projektu. Należy uwzględnić najbliższe otoczenie budynku (zieleń, małą architekturę, sąsiednią zabudowę).
 7. Rysunek aksonometryczny (z siatką modularną). Rysunek winien prezentować rozwiązanie przestrzenne. Należy uwzględnić najbliższe otoczenie budynku.
 8. Opis projektu – zgodnie z przedstawioną poniżej szczegółową charakterystyką.
 9. Dowolne opracowania dodatkowe.

TECHNIKA OPRACOWANIA

Technika opracowania – tusz na białym kartonie, umożliwiająca reprodukcję i czytelna na wystawie; najcieńsza kreska – 0.5mm; perspektywa odręczna – technika do-wolna, trwała. Format rysunków 70/70cm. Opisy pros-tym liternictwem: czcionka – arial regular, wysokość 0.2cm; w prawym dolnym narożniku planszy: imię, nazwisko, grupa, semestr, rok studiów, rok akademicki; czcionka j.w., napis wysokości 0.3cm (w uzasadnionych przypadkach opis planszy na rewersie).
Plansze kartonowe (lub usztywnione) należy składać w teczce o formacie j.w., w prawym dolnym rogu opis na dostarczonej karcie tytułowej.

TECZKA

Podczas prac projektowych należy gromadzić w Teczce wartościowe szkice własne oraz inne materiały związane z pracą projektową: inspiracje architektoniczne, plastyczne, aktualne wytyczne oraz warunki techniczne i inne, a w szczególności projekty architektury mieszkaniowej jednorodzinnej związane z tematem; także zapiski-szkice z wykładów itp. Format teczki – A4, oprawa trwała (biały karton, podpis jak na teczce z projektem).

OPIS

Opis projektu winien zawierać esej dotyczący uzasadnienia przyjętej koncepcji, stanowiący rozwinięcie tematu zadania architektonicznego, oraz opis techniczny zawierający dane – zestawienie powierzchni i podstawowe dane techniczne. Opis ma zawierać minimum 5000 słów (10 stron maszynopisu, w tym maksymalnie 3 strony opisu technicznego), forma wydruku komputerowego, wysokość czcionki 11 pkt., interlinia pojedyncza (należy uwzględnić bibliografię oraz spis źródeł ilustracji i wprowadzić przypisy). Tekst należy uzupełnić ilustracjami wybranymi z teczki. Format Opisu – A4, trwała oprawa (biały karton, podpis jak na teczce z projektem).

Ocena projektu składa się z trzech elementów i dotyczyć będzie:

 1. Teczki i Opisu,
 2. Koncepcji architektonicznej i opracowania projektu,
 3. Prezentacji idei architektonicznej i opracowania graficznego.
  – „Teczka” (ocena przejściowa 1 i 2). Oceniana jest: zawartość merytoryczna materiałów, zgodność z tematem ćwiczenia i projektem, estetyka podania.
  – „Opis” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniany jest esej i zawartość merytoryczna opisu technicznego.
  – „Prezentacja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniana jest czytelność idei, zgodność (stosowność) idei projektu i rysunków, kompletność, oryginalność prezentacji rozwiązań projektowych; oceniane będą w kolejności: rysunek perspektywiczny, aksonometria, opracowanie plastyczne stosowne do tematu projektu, w konwencji wystawowej.
  – „Koncepcja” (ocena przejściowa 1 i 2, ocena końcowa). Oceniana jest – zgodność idei-koncepcji z tematem ćwiczenia, oryginalność pomysłu, zgodność rozwiązań projektowych z programem, opracowanie projektu (wielkość i sposób aranżacji pomieszczeń, rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, techniczne).
  Ocena semestralna będzie uwzględniała oceny pośrednie oraz obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

05.10.2023 (czwartek) Wprowadzenie do zajęć
20.11.2023 (poniedziałek) Ocena przejściowa 1
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1: 500, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu 1:50, 3. Przekrój 1:50, 4Elewacje 1:50, 5. Rysunek perspektywiczny, 6. Teczka +konspekt opisu
15.01.2024 (poniedziałek) Ocena przejściowa 2
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1: 500, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu 1:50, 3. Przekrój 1:50, 4. Przekrój 1:20, 5. Elewacje 1:50, 6. Rysunek perspektywiczny, 7. Rysunek aksonometryczny, 8. Teczka + opis (ukończony)
25.01.2024 (czwartek) Ocena końcowa
zakres opracowania: 1. Plan sytuacyjny 1: 500, 2. Plany wszystkich kondygnacji domu 1:50, 3. Przekrój 1:50, 4. Przekrój 1:20, 5. Elewacje 1:50, 6. Rysunek perspektywiczny, 7. Rysunek aksonometryczny, 8. Opis projektu.
Konsultacje konstrukcyjno-budowlane należy uzyskać po ocenie przejściowej 1 i 2.

INFORMACJA O ARCHIWIZACJI PRAC

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać elektronicznie do Prowadzącego grupę. Nazwa pliku wg wzoru: 2023-24_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE

DO ŚCIĄGNIĘCIA

Przykładowe projekty dostępne w galerii.