Menu Zamknij

I st. / 2 rok III sem. WNĘTRZA

TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO

PROJEKT WNETRZA ŁAZIENKI GŁÓWNEJ DOMU JEDNORODZINNEGO


PROJEKTOWANIE WNĘTRZ


STOPIEŃ – 1 • ROK – 2 • SEMESTR – 3 • 2022/2023
DR INŻ. ARCH. ANNA MIELNIK, PROF. PK

dr arch. Przemysław Bigaj; arch. Wojciech Ciepłucha; dr arch. Monika Gała- Walczowska; dr arch. Anna Mielnik, prof. PK (koordynator organizacyjny); dr arch. Marek Początko; arch. Piotr Stalony-Dobrzański; arch. Grzegorz Twardowski

Kraków, październik 2022
Koordynator organizacyjny: dr arch. Anna Mielnik, prof. PK


OCENA KOŃCOWA – 26.01.2023 (CZWARTEK) G. 10:00.

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Rzut koncepcyjny wybranej łazienki głównej, skala 1:20, rzut oświetlenia 1:20, Rozwinięcia 4 ścian – widoki koncepcyjne 1:20,

2. Rzut płytek, skala 1:20, rozwinięcia 4 ścian – płytki 1:20 (do ustalenia z prowadzącym),

3. Aksonometria łazienki,

4. Rysunki perspektywiczne/wizualizacje (do ustalenia z prowadzącym),

5. Teczka (inspiracje, krótki opis),

6. Dowolne opracowania dodatkowe.

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ W PODPISANEJ TECZCE o formacie 70 x 70 cm, opis w teczce A4

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać do Prowadzącego grupę za pośrednictwem MS Temas. Nazwa pliku wg wzoru: 2022-23_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE


PRZEDMIOT NAUCZANIA

Przedmiotem nauczania jest projektowanie wnętrz w zakre­sie:

 • koncepcji wnętrza,
 • rozwiązań funkcjonalnych wnętrza,
 • podstaw rozwiązań technicznych,
 • dobór materiałów, urządzeń i sprzętów
 • prezentacji i opracowania projektu,
 • teoretycznego uzasadnienia koncepcji oraz opisu technicznego projektu.

TEMAT

Przedmiot Projektowanie wnętrz jest zintegrowany z przedmiotem Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne. Należy wykonać projekt koncepcyjny wnętrza łazienki głównej, stanowiącej część projektu domu jednorodzinnego realizowanego w ramach tematu Dom albo gra z sześcianem.  

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

 • wanna
 • prysznic
 • umywalka
 • miska ustępowa
 • bidet
 • meble

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

 1. Rzut całej kondygnacji domu jednorodzinnego, skala 1:20
 2. Rzut koncepcyjny wybranej łazienki głównej, skala 1:20 (rozplanowanie funkcjonalne, dobór materiałów urządzeń i sprzętów, projekt suchej zabudowy, projekt kolorystyki)
 3. Rzut oświetlenia, skala 1:20 (rozplanowanie punktów świetlnych)
 4. Rzut płytek, skala 1:20 (rozrys układu i kompozycji płytek)
 5. Rozwinięcia 4 ścian – widoki koncepcyjne, skala 1:20 (rozplanowanie funkcjonalne, projekt kolorystyki, dobór materiałów urządzeń i sprzętów)
 6. Rozwinięcia 4 ścian – płytki, skala 1:20 (rozrys układu i kompozycji płytek)
 7. Aksonometria, skala dowolna
 8. Rysunki perspektywiczne lub wizualizacje. Ilość do uzgodnienia z prowadzącym
 9. Dowolne opracowania dodatkowe

TECHNIKA OPRACOWANIA

Technika opracowania – tusz na białym kartonie, umożliwiająca reprodukcję i czytelna na wystawie; najcieńsza kreska – 0.5mm; perspektywa odręczna – technika do-wolna, trwała. Format rysunków 70/70cm. Opisy pros-tym liternictwem: czcionka – arial regular, wysokość 0.2cm; w prawym dolnym narożniku planszy: imię, nazwisko, grupa, semestr, rok studiów, rok aka­demicki; czcionka j.w., napis wysokości 0.3cm (w uza­sadnionych przypadkach opis planszy na rewersie). Plansze karto-nowe (lub usztywnione) należy składać w teczce o for-macie j.w., w prawym dolnym rogu opis na dostarczonej karcie tytułowej.

TECZKA

Podczas prac projektowych należy gromadzić w Teczce wartościowe szkice własne oraz inne materiały związane z pracą projektową: inspiracje archi­tektoniczne, związane z materiałami, urządzeniami i sprzętem, plastyczne, aktualne wytyczne oraz warun­ki techniczne i inne, a w szczególności projekty wnętrz domów jednorodzinnych. Format teczki – A4, oprawa trwała (biały karton, podpis jak na teczce z projektem).

OPIS

Opis projektu winien zawierać krótkie uzasad­nienie przyjętej koncepcji (uzupełnione inspiracjami wybranymi z teczki) oraz opis techniczny za­wierający ilościowe i jakościowe zestawienie produktów. Format Opisu – A4, trwała oprawa (biały karton, pod­pis jak na teczce z projektem).

OCENA ZADANIA

Ocena projektu składa się z trzech elementów i doty­czyć będzie:

 1. Teczki i Opisu,
 2. Koncepcji i opracowania projektu,
 3. Prezentacji idei i opracowania gra­ficznego.
 • „Teczka” (ocena przejściowa 1). Oceniana jest: zawartość merytoryczna materiałów, zgodność z tematem ćwiczenia i projek­tem, estetyka podania.
 • „Opis” (ocena przejściowa 1, ocena końcowa). Oceniany jest opis i zawartość merytoryczna opisu technicznego.
 • „Prezentacja” (ocena przejściowa 1, ocena końcowa). Oceniana jest czytelność idei, zgodność (sto­sowność) idei projektu i rysunków, kompletność, ory­ginalność prezentacji rozwiązań projektowych; oce­niane będą w kolejności: rysunek perspektywiczny, opracowanie plastyczne stosowne do tematu projektu, w konwencji wysta­wowej.
 • „Koncepcja” (ocena przejściowa 1, ocena koń­cowa). Oceniana jest – zgodność idei-koncepcji z te-matem ćwiczenia, oryginalność pomysłu, zgodność rozwiązań projektowych z programem, opracowanie projektu (sposób aranżacji pomieszczenia, rozwiązania funkcjonalne, techniczne).

Ocena semestralna będzie uwzględniała oceny pośred­nie oraz obecność na zajęciach.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

10.10.2022 (poniedziałek)         Wprowadzenie do zajęć

12.12.2022 (poniedziałek)                       Ocena przejściowa

zakres opracowania: Rzut koncepcyjny 1: 20, Rzut oświetlenia 1:20, Rzut płytek 1:20, Rozwinięcia 4 ścian – widoki koncepcyjne 1:20, 4. Rozwinięcia 4 ścian – płytki 1:20. Rysunki perspektywiczne/wizualizacje, 6. Teczka

26.01.2023 (czwartek)                        Ocena końcowa

zakres opracowania: Rzut koncepcyjny 1: 20, Rzut oświetlenia 1:20, Rzut płytek 1:20, Rozwinięcia 4 ścian – widoki koncepcyjne 1:20, 4. Rozwinięcia 4 ścian – płytki 1:20. Aksonometria. Rysunki perspektywiczne/wizualizacje, 6. Opis projektu

INFORMACJA O ARCHIWIZACJI PRAC

W celu obowiązkowej archiwizacji całe opracowanie (wszystkie plansze włącznie z perspektywą i opisem) w postaci jednego scalonego pliku PDF należy przesłać elektronicznie do Prowadzącego grupę. Nazwa pliku wg wzoru: 2022-23_AM_ST-1_R-2_S-4_NAZWISKO_IMIE

Program zajęć dostępny jest również na stronie internetowej:
www.kpa.arch.pk.edu.pl           e-learning: elf3.pk.edu.pl

LITERATURA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07. Wersja obowiązująca od 25 grudnia 2020 r.;

Polska norma PN-88/B-01058 – Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych;

E. Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011.